Вие сте тук

Задължителни осигурителни вноски на земеделските производители

Задължителни осигурителни вноски на земеделските производители

Какви задължения за осигурителни вноски имат регистрираните земеделски производители? В какъв размер и срок трябва да бъдат направени плащанията?

Ако произвеждате растителна и/или животинска продукция с цел продажба, вписан сте в регистъра на земеделските производители и сте заверили регистрационната си карта, то вие сте задължен да се осигурявате като регистриран земеделски производител. Това включва внасянето на осигуровки за държавното обществено осигуряване във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, а също и осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд (ако сте избрали такъв). Задължителни за регистрираните земеделски производители са и здравноосигурителните вноски. По избор можете да се осигурявате и за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство. 

Размерите на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, каквито са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите, за 2015 г. са определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и са съответно:

  • за фонд „Пенсии”:
    - 17,8 % за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. , както и за родените след 31.12.1959 г., избрали да се осигуряват във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска, в размера на вноската за универсален пенсионен фонд по чл. 157, ал. 1, т. 1 от КСО;
    - 12,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
  • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд;
  • 8% за здравно осигуряване.

Осигурителните вноски, които дължите като регистриран земеделски производител, се изчисляват на база определения от вас осигурителен доход, който е между минималния и максималния, определен със ЗБДОО за съответната година. Минималният доход, върху който един земеделски стопанин може да се се осигурява през 2015 г., е 300 лв. Ако освен дейността си като регистриран земеделски стопанин упражнявате и друга дейност в качеството си на самоосигуряващо се лице, се осигурявате върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица . Осигурителните вноски се дължат авансово и се внасят до 25-то число на следващия месец.

Окончателен размер на осигурителния си доход и дължимите осигурителни вноски като регистриран земеделски производител определяте в приложението към годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2). 

Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Важно е да се отбележи, че при определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани не се вземат предвид сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.


Източник: НАП