ДДС в Австрия

Данъкът върху добавената стойност е един от т.нар. федерални данъци, като данъчната администрация има пълните правомощия да се разпорежда с приходите. ДДС (Die Mehrwertsteuer) е дължим от всички фирми в Австрия, чиито годишен оборот надхвърля 30 000 евро.

Ставки по ДДС в Австрия:

Стандартната данъчна ставка е 20 % и с нея по правило се облагат доставките на стоки и услуги, вътреобщностни придобивания от друга държава-членка на ЕС, както и внос на стоки от държави извън ЕС.

С намалена ставка от 10% се облагат:

 • определени храни, мляко и млечни напитки (кафе, чай и алкохолни напитки се облагат с ДДС в размер на 20%)
 • цветя (рязан цвят) и растения за декоративна употреба или като хранителен продукт;
 • някои фармацевтични продукти;
 • суровини за селскостопанската промишленост;
 • животински или растителни торове (с изключение на гуано), дори смесени помежду си (но не е химически обработени), както и препарти за растителна защита, одобрени от Министерство на земеделието;
 • дърва за огрев и дървесина за индустриална употреба;
 • обработка на отпадъци и отпадъчни води;
 • водоснабдяване;
 • TV лицензи;
 • книги, вестници и списания (с изключение на тези, които не са на хартиен носител);
 • вътрешния транспорт на пътници (международните превози на пътници се облагат с данъчна ставка от 20% с изключение навъздушния транспорт);
 • настаняването в хотели, някои ресторантьорски и кетъринг услуги;
 • входни билети за шоуспектакли, театри, циркове, панаири, паркове за забавления, концерти, музеи, зоологически градини, кина, изложби и други подобни културни мероприятия и съоръжения;

Специфична е данъчната ставка, с която се облага вино от селскостопанската продукция на самия производител. В този случай ДДС е 12%.

Намалена стандартна ставка от 19% се прилага в Юнгхолц и Мителберг, тъй като територията на общините е под митническата юрисдикция на Германия.

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Австрия:

 • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 11 000 EUR
 • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 EUR

В голяма част от страните в Европейския съюз е разработена схема за подпомагане на малки предприятия, по силата на която фирми, чиито продажби на облагаеми с ДДС стоки или услуги са под определен годишен лимит, могат да бъдат освободени от ДДС. За Австрия този лимит е 30 000 EUR. Допустими са еднократни превишавания на този лимит с не повече от 15 % в рамките на пет календарни години.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.