ДДС в Гърция

Стандартните ДДС ставки в страните от Европейския съюз варират в широк диапазон от 17 до 27%, като най-ниска е данъчната ставка в Люксембург и Малта, а най-виска - в Унгария. Къде в класацията е позиционирана южната ни съседка?

ДДС в Гърция (Φπα) е в средата на скалата, като освен стандартната ставка от 23 % има и две намалени ставки.

За първи път данък върху добавената стойност в Гърция е въведен през януари 1987 г., като първоначално размерът на данъчната ставка е 18 %. В периода от януари 1988 г. до април 1990 г. е намалена на 16%, след което е възстановена първоначалната стойност и се запазва до 2005 г. С увеличението от 1% през април 2005 г. ДДС в Гърция поема в посока нагоре, като през 2010 г. се налага да бъде повишена първоначално до 21%, а след това и на 23% като част от спасителните за гръцката икономика мерки в условията на икономическата криза, в която попада страната. 

ДДС ставки в Гърция

В момента в Гърция има три различни ДДС ставки - стандартна 23% и две редуцирани - съответно 6,5% и 13%. Намалените ставки се прилагат за някои доставки на стоки и услуги в категориите, изброени в Приложение III на Директивата за ДДС (с последните изменения чрез Директива 2009/47/EО).

Намалена ДДС ставка от 13% са прилага за:

 • някои храни и напитки (алкохолните напитки се облагат със стандартия ДДС от 23%);
 • цветя (рязан цвят) и растения за декоративна употреба или като хранителен продукт;
 • животински или растителни торове, както и препарти за растителна защита, одобрени от Министерство на земеделието;
 • някои фармацевтични продукти и медицинско обурудване за хора с увреждания;
 • медицински и дентални услуги;
 • водоснабдяване
 • комунални услуги по почистване на улици и събиране на битови отпадъци;
 • определени енергийни продукти, като например: 
  - природен газ
  - електроенергия
  - централизирано топлоснабдяване
  - дърва за огрев
 • доставки на някои телекомуникационни услуги (платени телевизионни излъчвания);
 • входни такси и администриране на културни и спортни мероприятия и съоражения (за театър - ДДС ставка от 6,5%);
 • транспорт на пасажери в рамките на страната и извън нея (нулева е данъчната ставка за морския и въздушен транспорт);
 • някои ресторантьорски и кетъринг услуги;
 • социални жилища и дейности по тяхната поддръжка, както и ремонтни и строителни дейности по преустройство и поддръжка на жилища при определени условия;
 • доставка на услуги от писатели, композитори и художествени изпълнители или на дължимите им хонорари.

С намалена ДДС ставка от 6 % се обалгат:

 • книги, вестници и списания (с изключение на тези, които не са на хартиен носител);
 • някои фармацевтични продукти

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Гърция

Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 10 000 евро.

Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 евро.

Годишният лимит за освободени от облагане с ДДС доставки на стоки и услуги съобразно схемата на ЕС за подпомагане на малки предприятия е 10 000 евро (Чл.287 от Директива 2006/112 / ЕО). Тази схема се прилага за данъчнозадължени лица, установени на територията на страната.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.

ВАЖНО! От 1 юни ДДС в Гърция става 24 % и отпадат преференциалните данъчни ставки за островите.