Вие сте тук

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активиазходи по личното ползване на фирмени активи

Бюджетната комисия одобри 10% данък върху отчетените разходи по личното ползване на фирмени активи

Нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени активи и персонал от работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд във фирмите си, предвижда проект на закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В сряда, ден след като беше представен за разглеждане в Народното събрание, законопроектът получи одобрението на Бюджетната комисия. Новата правна уредба, свързана с данъчното третиране на употребата за лични нужди на собствени, наети или предоставени за ползване активи на фирмата, е получила принципната подкрепа с някои забележки по конкретни текстове на работодателските организации и представителите на счетоводния бранш.

Какво предлагат авторите на законопроекта?

  • С данък в размер на 10% ще се облагат разходите в натура, свързани с фирмени активи и/или персонал, предоставени за лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, упражняващи личен труд по смисъла на  §1, т.26, буква "и" от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година. Предвидена е възможност за избор на облагане, т.е. задължените лица могат да се откажат да прилагат новия данък и да облагат разходите, свързани с лично ползване на активи и персонал като непаричен доход на физическите лица по реда на ЗДДФЛ. 

  • Отпадане на облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  • Регламентация на механизма за облагане на счетоводните разходи, които са свързани с личното ползване на активи или персонал чрез разделяне на активите в три групи и определяне на реда за изчисляване на данъчната основа за всяка от тях. 
  • Чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, да декларират идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 %.

С преходни разпоредби в законопорета са предвидени и съответните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които да синхронизират текстовете на двата нормативни акта.

Проектът предвижда промените в ЗКПО да влязат в сила със задна дата от началото на 2016 г. с изключение на §11, т.2  от ПЗР, касаещ компаниите, които ще решат да заменят прилаганото към момента облагане на личното ползване по ЗДДФЛ с новото облагане на разхода по ЗКПО. В този случай разпоредбите ще влязат в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Текстът на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотивите към него могат да бъдат разгледани тук:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 12.07.2016 г.

Източник: НС