Вие сте тук

Проект за промени в ЗМДИВП предлага мерки за спасяване на туристическия бранш с оглед кризата заради Covid-19

Проект за промени в ЗМДИВП

В НС е внесен Законопроект 054-01-34/27.04.2020 г. за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се предлагат редица мерки за подпомагане на туристическия бранш в България, един от най- тежко засегнатите от кризата, породена от разпространението на Covid-19.

Вносителите на проекта мотивират предложението си за промени с необходимостта да се предприемат конкретни действия за подпомагане на фирмите в сферата на туризма в условията на неясни перспективи за развитие на ситуацията с пандемията от коронавирус.

Мерките (обобщени в мотивите към законопроекта), които се предвиждат в текста на законодателната инициатива:

  • - Удължаване на срока, в който туроператорите трябва да възстановят платени суми за нереализирани пътувания от 1 месец на 1 година;
  • - НОИ да превежда за времето на действие на закона, но за не повече от три месеца 60 на сто от средномесечния осигурителен доход за юни, юли и август 2019 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за до 30% от средносписъчния състав за посочените месеци от 2019 г., на работниците или служителите, осигурени по чл.4, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, които са хотелиери, ресторантьори, туроператори и туристически агенти по смисъла на §1, т. 56, т.58, т.60 и т.62 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма. Допълнителното условие е осигурителите да не прекратяват трудовите правоотношения със своите служители за срок от 1 година, в противен случай той ще трябва да възстанови получените суми. Не се предвижда задължение за изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение.;
  • - Ваучерна схема за пряко подпомагане на вътрешния туризъм със срок на валидност на ваучерите до края на 2021 г.;
  • - За летния туристически сезон в срок до края на настоящата година на посетителите на морския плажа да се предоставят безвъзмездно за ползване принадлежности, а концедентът, съответно наемодателят по договора намалява размера на дължимото концесионно/наемно възнаграждение с 50%;
  • - Намаляване на размера на дължимия туристически данък или нулева ставка - до една година след отмяна на извънредното положение с по усмотрение и с решение на общинските съвети;
  • - ДДС ставка от 9 % до 31.12.2021 г. за обща туристическа услуга, ресторантьорски и кетъринг услуги;
  • - приоритет за ползване на всички безвъзмездни финансови схеми за подпомагане на бизнеса.

Пълният текст на законопроекта може да бъде видян тук:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.