Вие сте тук

Как ще бъде повишена събираемостта на приходите и ограничена сенчестата икономика според приетата от МС стратегия

Как ще бъде повишена събираемостта на приходите и ограничена сенчестата икономика според приетата от МС стратегия

В началото на седмицата управляващите одобриха Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и План за действие към нея. Проектът на документа беше предложен за обществено обсъждане в средата на септември. 

Причината за разработване на такава стратегия са три поредни специфични за страната препоръки от Съвета на ЕС в областта на данъчното облагане, отнасящи се до две основни предизвикателства – високи разходи по изпълнението на данъчните задължения и липса на цялостна широкообхватна стратегия за спазване на данъчното законодателство. Това се посочва в резюмето на документа и се допълва, че ангажиментът за изготвянето му е заложен в Националната програма за реформи за 2015 г.

Какво всъщност се предлага с единния стратегически документ за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството?

Конкретните мерки, които се предвижда да бъдат предприети, са систематизирани в План за действие към стратегията. Тук са очертани и сроковете и отговорните институции, които трябва да реализират съответните дейности. 

Стратегическа цел Повишаване на събираемостта на приходите за периода 2015 - 2017 г. 

В стратегията на управляващите за изпълнение на тази цел са заложени както действия за предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, така и инициативи за промяна в данъчното законодателство. 

Предвижда се например усъвършенстване на акцизното законодателство и включване на разпоредби за ефективна превенция и борба с укриването на акцизи и отклонение от акцизно облагане, за което ще отговарят финансовото министерство и Агенция "Митници". 

Промени в данъчното и осигурителното законодателство пък ще се правят с цел подобряване на условията за доброволно спазване на нормативните уредби за клиенти, за които след анализ на декларираните данни, вкл. в хода на контролни действия и производства, е установено, че са допуснали грешки при изпълнение на данъчни и осигурителни задължения. Отговорната институция за прилагането на тези мерки наред с МФ ще е Националната агенция по приходите.

Подобряване на събирането на просрочени публични задължения също е предвидено като част от дейностите за повишаване на събираемостта на приходите. Тук отново управляващите са наблегнали на стимулиране на доброволното погасяване на дължимите публични вземания и на осигуряване на достатъчна и достъпна информация за задълженията към бюджета – НАП, АМ и общини. 

Стратегията предвижда засилена координация между органите на НАП, Агенция "Митници" и органите на досъдебното производство при установяване на данъчни измами в хода на ревизионни производства и проверки. Целите на тези междуведомствени действия според създателите на документа са:

  1. осъществяване на ефективна превенция и противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане;
  2. повишаване ефективността при разкриване и преустановяване на данъчните измами и използваните схеми за отклонение от данъчно облагане;
  3. повишаване ефективността на административните и наказателните производства;
  4. изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане;
  5. усъвършенстване на капацитета за извършване на контролни действия, основани на анализ на риска, обезпечени с ефективни и ефикасни информационни системи.

Друга стратегическа цел, заложена в проекта, е справяне със сенчестата икономика. Мерките за постигането ѝ са разработени с основен акцент разширяване дела на електронните услуги, намаляване на лицензионните и регистрационните режими, намаляване на корупционните практики, медийни кампании, насочени към повишаване на гражданската култура на хората, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци, осигурителни вноски и такси чрез осъществяването на по-ефективен контрол, стимули и санкции по спазване на законодателството.

В плана за действие са предвидени редица законодателни инициативи като например изготвяне на проект на Закон за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, който да замени Наредба №Н-18. това ще трябва да повиши ефективността на контрола по отношение укриването на продажби, вкл. продажби чрез интернет.

Намаляване на обществената търпимост към сивата икономика пък ще се постига чрез провеждане на единни информационни кампании за популяризиране на негативите от данъчните измами и участието в сенчести икономически практики, ползите от данъците, възможните санкции. Сред идеите на управляващите е и организиране и провеждане на лотарийна игра с фискални касови бележки, което ще стимулира коректното отчитане на оборотите в търговските обекти чрез засилен контрол от страна на гражданите.

Намаляването на прага за плащания в брой пък предполага разширено ползване на системите за електронни и картови плащания, което ще доведе до повишаване на прозрачността на трансакциите. Тази мярка трябва да бъде осъществена през настоящата година и е заложена в промените, които управляващите предложиха да бъдат направени в ЗОПБ (в преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗКПО, внесен в НС на 13.10.2015 г.).

Третата стратегическа цел е намаляване на разходите на бизнеса и гражданите за спазване на законодателството. Мерките по нея, заложени в стратегията за 2015-2017 г., са свързани с облекчаване на административните режими и процедури и съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, повишаване дела на информация, обменяна по служебен път с други държавни структури, включително и във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване. Увеличаването на броя на електронните услуги, предлагани от НАП и НОИ и предоставянето на възможност за подаване по електронен път на документи и данни са част от дейностите на администрациите в отговор на търсенето от клиентите на различни форми на самообслужване.

В Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. и Плана за действие към нея дефинирани и методите за мониторинг, оценка и контрол за ефективността на прилаганите мерки. Отговорната институция е Министерство на финансите, като групата за наблюдение включва представители на МФ, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Пълният текст на проекта на стратегията може да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.


Източник: МФ