Вие сте тук

Нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

Нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз

С промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр.13 на Държавен вестник се въвеждат нови правила по отношение на липси при движение на стоки под режим отложено плащане на акциз.

Новосъздадените регламенти са във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 28 януари 2016 г. относно тълкуването на член 10, параграф 4 от Директива 2008/118/ЕО, който гласи, че "когато акцизни стоки, движещи се под режим отложено плащане, не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление съгласно член 7, параграф 2, буква а), се счита, че нередовността е била допусната в държавата-членка на изпращане в момента на започване на движението, освен ако в четиримесечен срок, считано от датата, на която е започнало движението съгласно член 20, параграф 1, се представи доказателство, удовлетворяващо компетентните органи на държавата-членка на изпращане за приключване на движението съгласно член 20, параграф 2, или за мястото, където е допусната нередовността. В случай че лицето, предоставило обезпечението, посочено в член 18, не е научило или е могло да не научи, че стоките не са пристигнали на мястото на получаване им, то разполага с едномесечен срок, считано от получаването на тази информация от компетентните органи на държавата-членка на изпращане, за да му се даде възможност да представи доказателство или за приключването на движението съгласно член 20, параграф 2, или за мястото, където е допусната нередовността.". Според съдебното постановление въпросните разпоредби следва да се прилагат не само когато цялото количество стоки, движещи се под режим отложено плащане на акциз, не е пристигнало в местоназначението си, но и в случаите, когато само част от тези стоки не е пристигнала по местоназначение. 

Това изискване е отразено в Правилника за прилагане на ЗАДС с новия чл.55к в раздел IVв., в текста на който е регламентирано, че при установяване на липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона. 

Установеното точно количество на разтоварените акцизни стоки се вписва в регистър „Дневник складова наличност“. Ако в съобщението за получаване, което се подава в съответствие с чл. 73д от ЗАДС, са посочени липси и изпращачът е установен в друга държава членка, митническите органи извършват проверка на действително получените количества и издават решение за установяване на задължение за акциз от изпращача. Дължимата сума трябва да бъде заплатена в 14-дневен срок от връчването на решението. След изтичането на този срок решението подлежи на предварително изпълнение, освен ако изпълнението е спряно по реда на ДОПК.

В случаите на чл. 73а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (транспортирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 в друга държава членка) при установени и съобщени липси отново се извършва проверка. Когато установеният дължим акциз не е заплатен в другата държава членка, той трябва да бъде внесен в хазната от лицензирания складодържател – изпращач, при спазване на разпоредбите на чл. 74а, ал. 4 от закона.


Източник: ППЗАДС, ЗАДС