Вие сте тук

С какви данъци се облагат услугите за предоставяне на нощувки?

С какви данъци се облагат услугите за предоставяне на нощувки?

С какви данъчни задължения е свързана дейността по предоставяне на нощувки?

Въпросът е актуален в разгара на летния сезон, а и извън него с оглед на амбицията на страната ни да бъде привлекателна туристическа дистинация целогодишно. Ако плановете ви за бизнес са насочени към перспективния хотелиерски бранш, информацията за данъците, с които се облагат доставките на услуги за нощувки, ще ви бъде полезна.

  • Туристически данък

Съгласно разпоредбите на чл. 61р-61т от ЗМДТ за нощувките, предоставени в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма (определени в чл.3, ал.2, т.1), се дължи туристически данък. Данъчно задължените лица заплащат до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките, налог в размер, определен с наредба на общинския съвет. Приходите попадат в бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване, а кметът има задължението да изготвя годишен отчет за разходването на събрания туристически данък и да го публикува на интернет страницата на съответната община. 

Размерът на туристическия данък се определя в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване. За да бъде изчислена дължимата сума, броят на предоставените нощувки се умножава по определения размер. След като през април 2012 г. Конституционният съд обявява за противоконституционни ал. 4 и 5 на чл. 61с от ЗМДТ, отпада задължението за внасяне на данък, определен по формула съобразно пълния капацитет на леглата, а не съобразно отчетените заети места, когато за тях се дължи по-малък с 30 на сто данък от този, при пълен капацитет.

Важно е да се отбележи, че според разпоредбите на чл. 61р., ал.4 туристическият данък задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка

Освен ежемесечната справка за броя на реализираните нощувки, на базата на която се заплаща данъкът, се подава декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Декларацията се подава от данъчно задълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината, декларация се подава от всяко от лицата за периода, за който е било данъчно задължено лице. 

Формулярът на декларацията може да бъде изтеглен тук:

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

  • ДДС за услугата по предоставяне на нощувки

Съгласно определението за услуга по смисъла на ЗДДС, формулирано в чл.8 от закона, предоставянето на нощувка срещу възнаграждение следва да се разглежда като доставка на услуга. От текстовете на чл. 3, ал. 1 и ал.2 пък става ясно, че лицата, предоставящи услуги, са данъчно задължени за целите на облагане с ДДС, от което на практика следва заключението, че доставката на услугата за нощувка е облагаема

Какъв е размерът на ДДС ставката, която се прилага към доставките на услуги за нощувки?

Според регламента на чл. 66, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност "Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто." . Дефиниция на понятието „настаняване” е дадена в § 1, т. 45 от ДР на ЗДДС - "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 69 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма (69. "Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране) с изключение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице. 

Трябва да се има предвид, че в данъчната основа, върху която се начислява намалената ДДС ставка, се включва и начисленият за нощувките туристически данък (съгласно разпоредбите на чл.26, ал.3, т.1).