Вие сте тук

Режим за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“- mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Режим за облагане с ДДС - mini-One-Stop-Shop (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Съкратеното обслужване на едно гише отразява режима, в сила до 2015 г., за доставки на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз.

Съкратеното обслужване на едно гише влиза в сила на 1 януари 2015 г. и ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в държави членки, в които нямат обект, да декларират ДДС, дължим върху предоставянето на такива услуги, като използват уебпортал в държавата членка, в която са идентифицирани. Този режим не е задължителен, а представлява мярка за опростяване вследствие на промяната на правилата, уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС, в смисъл, че доставката се осъществява в държавата членка на клиента, а не в държавата членка на доставчика. По този начин въпросните данъчно задължени лица имат възможност да избегнат необходимостта от регистриране във всяка държава членка по потребление. 

На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), всяко тримесечие представя по електронен път справки-декларации за ДДС по специалната схема, в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в други държави членки по потребление, заедно с дължимия ДДС. След това тези справки-декларации, заедно с платения ДДС, се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа. 

Справки-декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки-декларациите за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС. Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиентите си.

Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица. Ако обаче данъчно задълженото лице реши да използва специалната схема за облагане с ДДС, то трябва да я прилага във всички съответни държави членки. Режимът не може да се използва по избор само за отделна държава членка. 

Законодателството, уреждащо съкратеното обслужване на едно гише, се съдържа в няколко нормативни акта: 

  • Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (изменена с Директива 2008/8/ЕО на Съвета); 
  • Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен); 
  • Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими за неустановени данъчно задължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване или електронни услуги на данъчно незадължени лица; 
  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 815/2012 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на специалните режими за неустановени данъчно задължени лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване или електронни услуги на данъчно незадължени лица; 

Освен това Постоянният комитет за административно сътрудничество (SCAC) е приел функционални и технически спецификации.

С цел на данъчно задължените лица и на държавите членки да се предоставят ясни указания относно функционирането на режима за съкратено обслужване на едно гише, е разработено ръководство относно съкратеното обслужване на едно гише, което обхваща четири елемента: 

  • процеса на регистрация, включително отписване, 
  • процеса на подаване на справки-декларации, 
  • процеса на плащане, включително възстановяванията, 
  • разни, включително воденето на счетоводни регистри. 

Източник: НАП