Вие сте тук

Становище на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

Становище на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

В сайта на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, влизащи в сила от  01.01.2015 г., направени с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2015 г. 

Обобщена е информацията за размерите на минималния и максималния месечен осигурителен доход, регламентирани в чл.8 от ЗБДОО за 2015 г.

От НАП обясняват, че за 2015 г. освен за работниците и служителите в бюджетните предприятия и за общинските съветници, минимален осигурителен доход не се прилага и по отношение на избраните управител, контрольор, касиер и членове на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажна собственост.

Също така в становището на приходната агенция е изяснено, че въз основа на методиката за определяне на на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест", размерът на вноската за 2015 г. за седемнадесет икономически дейности е увеличена спрямо 2014 г.

С чл.14., ал.1 от ЗБДОО за 2015 г. се определя изрично и това, че за тази година няма да има вноски за фонд "ГВРС"

Основните промени в КСО, влизащи в сила от 1 януари 2015 г., също са разгледани в становището на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г. В следствие на промените в чл.4 от КСО работниците и служителите подлежат на задължително осигуряване за всички осигурителни и социални рискове по кодекса, независимо от броя на работните дни/часове през календарния месец и основанието, на което е възникнало трудовото правоотношение. С направеното допълнение в т.7 от ал.1 на чл.4 от КСО и лицата, на които е възложено управление на държавни и общински предприятия по Глава девета от Търговския закон, също подлежат на държавно обществено осигуряване. Промени има и в ал.8 на чл.6, с чието допълнение самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват във фонд "Общо заболяване и майчинство", дължат окончателни осигурителни вноски (върху годишния осигурителен доход) в размерите и за този фонд.

Регламентиран е и максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец (ал.15 на чл.6 от КСО).

В Становище № 20-00-6 отново са обяснени подробно и промените в КСО, касаещи създаването на  чл. 4б „Избор на осигуряване". 

При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд. Съгласно ал.3 на новия чл.4б от КСО, лицата, които са осигурявани за ДЗПО в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд "Пенсии" на ДОО с увеличена вноска в размера на осигурителната вноска за УПФ.

От Националната агенция за приходите отричат информацията на Българското национално радио, че Агенцията е дала указания на териториалните си структури за еднократен избор за осигуряване между НОИ и универсалните пенсионни фондове. Според изявлението на НАП, с публикуваната в сайта информация се възпроизвеждат единствено разпоредбите на действащия Кодекс на социалното осигуряване. Въпросът за еднократен избор предстои да бъде решен нормативно от министерствата на труда и социалната политика и на финансите.

Относно Закона за бюджета на НЗОК за 2015 г. в становището на приходната агенция се отбелязва, че размерът на здравноосигурителната вноска се запазва без промяна спрямо 2014 г. и е 8 %, като разпределението между осигуряващия и осигуреното лице остава в съотношение 60:40. По отношение на дохода, върху който се изчисляват здравноосигурителните вноски, следва да се има предвид осигурителния доход, върху който се дължат вноски за ДОО.

Към становището на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г. е предоставена и таблица с актуалните за 2015 размер и разпределение на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителския пенсионен фонд. 


Източник: НАП