Вие сте тук

Нови работни места и подобряването на условията на труд във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД по Проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01

Нови работни места и подобряването на условията на труд във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД по Проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01

На 24.11.2016 г. от 11,30 часа в пресцентъра на БТА се проведе пресконференция на фирма "Хазарос Четинян" ЕООД във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01 „Създаване на нови работни места във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, както и тяхното въздействие върху целевите групи.

Управителят на фирмата г-н Четинян подчерта значението на проекта за развитието на фирмата. Един от младежите, назначени по проекта – Васос Псаропулос сподели своите впечатления и очаквания от работата си във фирмата.

Още информация за ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1206-С01 - Създаване на нови работни места във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД вижте тук:

Обща стойност: 109 378.25 лв., от които 92 971.51 лв. европейско и 16 406.74 лв. национално съфинансиране 

Период на изпълнение:

От 01.08.2016 г. до 31.01.2018 г.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е разкриването на нови работни места и подобряването на условията на труд във фирма "Хазарос Четинян" ЕООД.

Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване на броя на включените в заетост безработни младежи със завършено средно или висше образование и на безработни и неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. чрез разкриване на седем нови работни места във фирма "Хзарос Четинян" ЕООД.
  • Предоставяне на възможност за успешна реализация на пазара на труда на новонаетите лица чрез придобиване на езикови познания и усвояване на умения и опит в областта на дигиталната компетентност.
  • Осигуряване на подходящи условия на труд за новонаетите служители.

Основни дейности: 

  • Разкриване на седем нови работни места и осигуряване на заетост за безработни/неактивни лица за срок от 12 месеца;
  • Провеждане на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - английски език;
  • Провеждане на обучение по Ключова компетентност "Дигитална компетентност"- работа с Adobe Photoshop;
  • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
  • Организация и управление на проекта;
  • Изпълнение на мерки за информация и публичност. 

Целеви групи: 

Проектът е насочен към младежи със средно или по-високо образование до 29 годишна възраст и към лица на възраст от 30 до 54 години, които са безработни или неактивни на пазара на труда.

Очаквани резултати:

Проектното предложение ще допринесе за създаване на възможност за включване в заетост на безработни и неактивни лица, за повишаване на уменията им за общуване на чужд език и придобиване на знания и умения в областта на дигиталната компетентност. 

Ще се създаде предпоставка за осигуряване на устойчива заетост във фирмата чрез запазване на поне половината от новоразкритите работни места.