Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС - ДВ, бр.27/02.04.2020

Промените в двата подзаконови нормативни акта синхронизират разпоредбите им с измененията в текстовете на ЗДДС и ЗАДС то края на 2020 г. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника...

НАП разяснява някои от последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

От приходната агенция публикуваха разяснения по част от измененията в ППЗДДС, обнародвани в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, които счита за по-съществени и засягащи по-широк кръг от данъчно...

Обнародвани са промени в правилника за прилагане на ЗДДС - ДВ, бр.25/20.03.2020 г.

Обнародвани са промени в Правилника за прилагане на ЗДДС. Текстът на нормативния документ е публикуван в бр.25/20.03.2020 г. на Държавен вестник. Част от измененията са във връзка с новите ...

НАП публикува актуализиран Правилник за прилагане на ЗДДС

В интернет страницата на приходната агенция е публикуван Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Документът е актуален и е достъпен от 17.09.2019 г. в рубриката...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

В бр.3 на Държавен вестник от 8 януари 2019 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Част от тях са свързани с въведените в ЗДДС...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

Промени в Правилника за прилагене на ЗДДС са обнародвани в бр.58 на Държавен вестник от 13.07.2018 г. Финансовото министерство предложи проекта за изменение в подзаконовия нормативен акт за...

проекти на Министетство на финансите

Публикувани за обсъждане са проектите за промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС, с които да се синхронизират текстовете на нормативните документи с измененията и допълненията в...

 Правилника за прилагане на ЗДДС

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност e обнародван в Държавен вестник, бр.24 от 21.03.2017 г. Предложенията за промени...

Промени в правилника за прилагане на ЗДДС предлага финансовто министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е публикуван за обществено обсъждане в последните работни дни на 2016 г...

Как ще се предоставя, освобождава и усвоява обезпечение по чл. 176в от ЗДДС при доставки на течни горива

След като влязоха в сила промените в Закона за данък върху добавената стойност, въвеждащи изискване към търговците на течни горива при определени условия да внасят в НАП обезпечение в пари...

Проектът за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС е готов

Финансовото министерство е готово с регламентацията на реда за предоставяне, регистрация и освобождаване на обезпечението, което търговците на течни горива ще трябва да внасят в НАП според...

Правилника за прилагане на ЗДДС

Промените в обнародвания в бр.8 на Държавен вестник Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с измененията...

 Правилника за прилагане на ЗДДС предлагат от финансовото министерство

След промените в ЗДДС, обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на Държавен вестник, Министерство на финансите публикува на страницата си за обществено обсъждане и Проект на правилник за изменение и...