ДДС в Италия

1

Италия е сред страните в ЕС със солидни традиции в облагането с данък върху добавената стойност на доставките на стоки и услуги. В исторически план ДДС е въведен за първи път в началото на 1973 г. и до настоящия момент са направени 22 корекции в този налог.

В резултат на множеството промени в момента италианската ДДС система разполага с три редуцирани ставки от съответно 4, 5 и 10% и стандартна ДДС ставка от 22%. Нулева данъчна ставка се прилага за сделки със земя, която не може да бъде използвана за строеж, вътреобщностен и международен транспорт.

Стандартна ДДС ставка от 22% се прилага за:

 • напитки - алкохол, минерална вода, безалкохолни напитки; цигари;
 • облекла и обувки, бижута;
 • бяла и черна техника;
 • петролни продукти - горива, масло;
 • пестициди и препарати за растителна защита;
 • централно отопление;
 • дървесина за промишлена употреба;
 • някои телекомуникационни услуги;
 • е-книги.

С намалена ДДС ставка от 10% се облагат:

 • някои хранителни продукти;
 • фармацевтични продукти за хуманитарна и ветеринарна употреба, включително хомеопатични;
 • някои селскостопански суровини;
 • рязан цвят и растения за декоративна употреба и производство на храни;
 • доставка на услуги по водоснабдяване, включително третиране на отпадни води;
 • администриране на културни събития (представления, кино, театър);
 • услуги, предоставяни от писатели, артисти и др.;
 • настаняване в хотели, ресторантьорски и кетъринг услуги;
 • услуги по настаняванев социални жилища, ремонтни дейности по частни жилища;
 • събиране на битови отпадъци.

Редуцирана 5 % ДДС ставка се прилага за:

 • Социални и здравни услуги, предоставяни от социални кооперации и техните консорциуми.

4% ДДС се начислява за:

 • някои хранителни продукти;
 • медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания;
 • растителни торове, използвани в биоземеделието;
 • настаняване в социални жилища (нелуксозни, отговарящи на определени в нормативни документи критерии);
 • печатни книги, периодични издания, включително предназначени за незрящи, както и цифрови публикации, които се издават по електронен път и имат IBSN или ISSN (с изключение на порнографските); печатни издания за музиката, отпечатани карти, включително глобуси;
 • ТВ лицензи;
 • доставка на нови сгради (само за първото жилище);
 • строителни дейности по нови сгради (само за първи жилища);

Какви са италианските прагове за регистрация по ДДС?

Ако фирмата ви се намира в една от страните от ЕС, може да се наложи да поискате "идентификация по ДДС" в Италия, за да управлявате бизнеса си на италианската територия.

Задължение за регистрация при дистанционни продажби на стоки възниква при надхвърляне на праг от 35 000 €. Прагът за вътреобщностно придобиване е 10 000 €. Италианската ДДС система предвижда и облекчени условия за малки предприятия, като в справката на ЕС относно праговете за ДДС регистрация прагът за прилагането на облекчения режим за МСП варира от 25 000 € до 50 000 €.

В края на 2016 г. италианското правителство анонсира плановете си за поетапно увеличение на стандартната ДДС ставка през следващите пет години. Предвижда се през 2021 г. тя да е 25%.


Източник: https://ec.europa.eu