Условия на труд в ЕС - минимално възнаграждение, работно време и отпуски през 2014 и 2015 г.

Какви са минималните трудовите възнаграждения (и дали има фиксирани такива), стандартното работно време и платеният годишен отпуск в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство?

В интернет страницата на Главна инспекция по труда е публикувана таблица със събрани и обработени данни, предоставени от оторизирани органи в съответните държави или от сайтове, препоръчани от тях. От ГИТ напомнят, че според българското и европейското законодателство работодателят е длъжен да осигури и на командированите за повече от 30 дни работници и служители в други страни-членки минималните условия на труд и на възнаграждение в приемащата държава.

В редовете по-долу е представена обобщена информация за минималните условия на труд и минималните ставки на заплащане, които всеки работодател в страна-членка трябва да осигурява на своите наети работници и служители, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС.

 • Австрия

Няма определено със закон минимално заплащане, размерът на минималната ставка за различните отрасли се определя с колективен трудов договор. Нормираното работно време е 8 часов работен ден, съответно 40 часа седмично, като в някои сектори с колективния трудов договор може да бъде фиксирано в рамките на 38-38.5 часа за седмица. Платеният отпуск е 30 дни, а при стаж над 25 години – 36 дни.

 • Белгия

От 01.12.2012 г. минималната работна заплата е както следва:

-1501,82  евро за работник до 21 год.,

-1541,67 евро за работник над 21½ год. и трудов стаж над шест месеца,

-1559,38 евро за работник над 22 год. с дванадесет месеца трудов стаж.

Има договорени по-високи ставки с колективни трудови договори по сектори. Работното време е определено в размер 38 часа седмично, а годишният отпуск е 20 работни дни.

 • Германия

От 2015 г. е въведена минимална ставка в размер на 8.50 евро на час. Запазва се условието в  различните отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да бъдат под минимално определената. Работното време е в рамките на 38 и 40 работни часа, а платеният годишен опуск е 24 работни дни.

 • Гърция

Минималната работна заплата е определена със Закон 4093/2012, ал IA.11 и е  в размер на 586.08 евро или 8205.12 евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно), което прави 683.76 евро/месец (на база 12 плащания годишно). Определено е 8 часа дневно/40 часа седмично работно време и годишен отпуск от 20 работни дни, който може да достигне и до 26 дни в зависимост от трудовия стаж.

 • Дания

В страната няма фиксирана минимална ставка на възнаграждение и работно време, определят се такива с колективни трудови договори и споразумения в различните отрасли. Платеният годишен отпуск е 25 дни.

 • Естония

Месечната минимална заплата  е 355 евро, т.е. -2,13 евро на час. Работното време се договаря между служителя и работодателя като очакваното е 8 часа на ден/40 часа седмично. Платеният отпуск е 28 работни дни на година.

 • Ирландия

Трудовото възнаграждение е в рамките на 6,06 евро до 8,65 евро на час. Работното време е 48 часа средно на седмица за период от 4 месеца, в т.ч. и за работещи в мобилния транспорт, за които е допустимо дадена работна седмица да включва 60 работни часа. Платеният годишен отпуск е 20 работни дни за година, в която лицето е работило най-малко 1365 часа или 1/3 от работната седмица за всеки месец, в който са отработени повече от 117 часа, съответно 8 % от часовете, отработени до момента.

 • Исландия

В страната няма фиксирано минимално трудово възнагарждение, работното време е 40 часа при 5-дневна работна седмица, а в някои случаи 37,5 - 39,5 часа седмично, предимно за чиновници и асистент-продавачи. Годишният отпуск е 24 дни (2 дни на месец, като 14 от тези дни са в летния сезон).

 • Испания

През 2014 г. минималната работна заплата е 21.51 евро на ден, а през 2015 г.  - 21,62 евро дневно или 9080.40 евро годишна заплата. Работното време е 40 часа на седмица, а платеният годишен отпуск - не по-малко от 30 календарни дни.

 • Италия

Няма фиксирани минимални ставки за трудово възнаграждение и дневен лимит за работно време. За работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден. Платеният отпуск е 30 дни.

 • Кипър

Минималното заплащане на труда в страната се урежда с колективни трудови договори. Определеното работно време е 48 часа за седмица, в т.ч. извънреден труд, за референтен период от 4 месеца, а за нощен труд - средно 8 ч. за всеки период от 24 часа в рамките на 1 месец. Платеният годишен отпуск е 4 седмици.

 • Латвия

Oт 01 януари 2014 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 320 евро, а минималната часова  ставка е 1, 933 евро, при 8-часов работен ден , т. е. 40 часа на седмица. От 2015 г. минималното трудово възнаграждение е повишено на 360 евро, а минималната часова  ставка на 2, 166 евро. За подрастващите и служителите, които са изложени на риск, минималната часова ставка е 2,477 евро при работно време от 7 часа дневно, т. е. 35 часа седмично. Годишният отпуск е не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници, а за лица под 18 години отпуската е един месец.

 • Литва

През 2014 г минималната работна заплата е 1035 литас или 6,27 литас на час, а от януари 2015 г. - 300 евро (1,82 евро на час). Законово установеното работно време е 40 часа седмично, като максимално допустимо е то да достигне до 48 часа за 7 дни (вкл. извънредния труд). Определен е и 28 дни платен годишен отпуск.

 • Люксембург

През 2014 г. за лица над 18 г. е определено минимално почасово заплащане в размер на 11,10 евро за неквалифициран и 13,325 евро за квалифициран труд. От 01.01.2015 г. ставките са съоветно 11,1154 евро за неквалифициран и 13,3385 за квалифициран труд. Продължителността на работното време не може да надвишава 40 часа седмично, продължителността на работния ден е 8 часа. Платенят годишен отпуск е най-малко 25 работни дни.

 • Малта

Минималното седмично възнаграждение за 2014 г. е 165,68 евро, а за 2015 г. 166,26 евро за лица над 18 години. Работното време зависи от сферата на дейност, средното седмично време на работа не трябва да надвишава 48 часа (в период от 17 седмици). Работещите по 40 часа на седмица има право на 129 часа платен отпуск на година (4 седмици и 4 дни при 8-часов работен  ден).

 • Нидерландия

През 2014 г. минималното брутно месечно възнаграждение за лица над 23 години е 1485.60 евро до 1 юли и 1495.20 евро след това. То ще се запази в този размер до 01.07.2015 г. Работното време не може да надвишава 12 часа на ден или 60 часа седмично. Годишният отпуск е 20 работни дни.

 • Норвегия

В страната няма обща минимална ставка на трудово възнаграждение, но в някои сектори е въведено минимално заплащане. Нормалното работно време не може да е повече от 9 часа на денонощие и 40 часа за седмицата. При работа на смени, нощен труд и работа в неделни дни нормираното работно време е 38 или 36 часа седмично. Годишният отпуск е 25 работни дни. Работници над 60-годишна възраст имат право на допълнителна отпуска от 1 седмица (обикновено под 1 работна седмица се разбират 6 работни дни).

 • Обединено кралство

Минималните ставки се актуализират през месец октомври всяка година. 

От м. октомври 2013 г. до октомври 2014 г. минималното почасово заплащане е:

- Възрастни (21 год. и повече) - £6.31

- 18-20 годишни - £5.03

- 16-17 годишни - £3.72

- Стажанти - £2.68

От м. октомври 2014 г. до октомври 2015 г. минималните почасови ставки са:

- Възрастни (21 год. и повече) - £6.50

- 18-20 годишни - £5.13

- 16-17 годишни - £3.79

- Стажанти - £2.73

Работното време е средно 48 часа за 7 дни(при референтен период от 17 седмици). Определен е 5,6 седмици платен годишен отпуск, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.

 • Полша

За 2014 г. минималната месечна заплата е 1680 полски злоти, а за 2015 г. - 1750 полски злоти . Работното време е 8 часа дневно, 40 часа седмично. Платеният годишен отпуск е 20 дни, ако служителят е бил нает за по-малко от 10 години, и 26 дни, ако служителят има повече от 10 години трудов стаж.

 • Португалия

Предвидени са три размера на минимални заплати -  за страната (национална), за Азорските острови и  за о. Мадейра. За 2014 г. те са съответно  485 евро за страната, 509,25 евро за Азорските острови и 494,70 евро за Мадейра. През 2015 г. минималните ставки за трудово възнаграждение са 505 евро за страната, 530,25 евро за Азорските острови и 515 евро за Мадейра. Стандартното работно време е 8 часа на ден, а платеният годишен отпуск е 22 дни.

 • Румъния

Минималната заплата от 01.01.2014 г. е 710 румънски леи, а от 01.07.2014 г. - 900 румънски леи на месец. От януари 2015 г. тя е повишена на 950 леи месечно. Работното време е 8 часа дневно/40 часа на седмица. Максималната  продължителност на работното време не може да надвишава 48 часа  седмично, включително при полагане на извънреден труд. Годишният отпуске не по-малко от 20 работни дни.

 • Словакия

Минималното почасово заплащане в страната е 2,023 евро през 2014 г. и 2,184 евро от началото на 2015 г. Работното време е фиксирано на 40 часа седмично, а платеният годишен отпуск е 20 работни дни.

 • Словения

Минималната заплата се променя съгл. чл. 6 от Закона за минималната работна заплата в края на януари всяка година. До 31 януари 2015 г. тя е 789,15 евро месечно, а след това - 790,73 евро на месец. Установеното работно време е 40 часа на седмица. Работещите имат право на 20 работни дни редовен годишен отпуск.

 • Унгария

Минималната месечна работна заплата за 2014 г. е 101 500 форинта за неквалифициран труд и 118 000 форинта за квалифицирани работници. През 2015 г. ставките са съответно 105 000 флоринта за неквалифициран и 122 000 флоринта за квалифициран труд. Работното време е 8 часа на ден, а платеният годишен отпуск - 20 работни дни.

 • Финландия

В страната няма фиксирани минимални ставки за трудовите възнаграждения и работно време. Фсички служители имат право на 2,5 дни отпуск на месец. 

 • Франция

За 2014 г. почасовото минимално брутно възнаграждение е 9,53 евро (1 445,36 Евро на месец) при при нормирано работно време от 35 часа седмично. За 2015 г. почасовата минимална ставка е повишена на 9,61 евро. Максималната продължителност на ефективна работа, ако не е предвидено друго, не може да надвишава:

- 10 часа в денонощието,

- 48 часа на седмица (44 часа средно за период от 12 последователни седмици)

Всички служители имат право до 2,5 дни отпуск за месец действителна работа, тоест 30 работни дни за почивка (5 седмици) за една пълна работна година.

 • Хърватия

За 2014 г .минималната месечна брутна заплата е  3 017.61 куни, а за 2015 г. - 3 029.55 куни. Максимално допустимото работно време е 40 часа за седмица, а платеният отпуск е 20 работни дни при 5-дневна работна седмица или 24 работни дни при 6-дневна работна седмица.

 • Чешка република

През 2014 г. минималното месечно възнаграждение е 8500 CZK (50.50 CZK на час). За 2015 г. е определена минимална заплата от 9200 CZK на месец, т.е.  55.00 CZK на час. Работното време е 40 часа седмично, а платеният годишен отпуск е 20 работни дни.

 • Швеция

В страната няма определена минимална работна заплата, уточнява се с КТД по отрасли. Редовно работно време е 40 часа седмично или средно 40 ччаса на седмица за период от не повече от 4 седмици. При работа  „на повикване“ -  48 часа за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец. При извънреден труд - 48 часа за период от 4 седмици или 50 часа за календарен месец – максимум 200 ч за календарна година. Годишният отпуск е 25 работни дни, като референтният период се отчита от 1 април на текущата година до 31 март на следващата година. При начало на трудовото правоотношение след 31 август работещият има право само на 5 дни годишен отпуск за текущия референтен период. При трудово правоотношение с продължителност от 3 месеца и когато работата не бъде продължена след този срок, не се предвижда годишен отпуск, и това се компенсира със съответно заплащане.

 • Лихтенщайн

Няма установена минимална работна заплата. Определени е максимално допустимо работно време - 45 работни часа за индустриални предприятия, както и  при административен, технически и друг персонал в търговските дружества и търговия на дребно. За всички останали – 48 работни часа и 40 работни часа за лица между 15 и 18 год.

Къде сме ние?

За 2014 г. минималната месечна работна заплата в страната ни 340 лв. (173,84 евро на месец). От 1 януари 2015 г. е повишена на 360 лв. (184.07 евро), а от 1 юли се очаква да стане 380 лв. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. Платеният годишен отпуск е най-малко 20 работни дни.

Таблицата с минималните ставки и условия на труд е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в раздела „За работодатели и работещи“, подрубрика: „Работа на български граждани в чужбина“ (http://www.gli.government.bg/page.php?c=56), както и в прикачения файл по-долу.


Източник: Главна инспекция по труда