Вие сте тук

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Проект на Закон за гарантиране на влоговете в банките - 18.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за гарантиране на влоговете в банките

Дата на постъпване: 18.12.2014 г.

Вносители: Министерски съвет

В мотивите към проекта на Закон за гарантиране на влоговете в банките се посочва, че във връзка с Директива 2014/49/ЕС от 16 април 2014 г. и въведените правила за по-добра защита на вложителите в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания за финансиране действащият Закон за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) е необходимо да бъде отменен и заменен с нов закон. Посочва се също така, че в предложения законопроект са взети предвид разпоредбите на действащия закон, които са в синхрон с Директивата, като е променено само систематичното им място с оглед постигане на по-голяма последователност и яснота на уредбата. 

Законопроектът предвижда всички банки, включително техните клонове в други държави членки, да участват в системата за гарантиране на влоговете. Това ще важи и за клоновете на банки от трети държави, когато в държавата по седалището няма система за гарантиране на влоговете или когато размерът и обхватът на гаранцията са по-малки от тези, предвидени в българския закон.

Действащите норми относно Фонда за гарантиране на влоговете се запазват и доразвиват, като са предвидени изрични разпоредби относно целите и функциите на Фонда. 

По отношение на гарантираните влогове се запазва обхватът на гаранцията - гарантирани са всички физически и юридически лица с изключение на професионалните инвеститори, държавните институции и органите на местно самоуправление и местна администрация. Отпадат изключенията по т. 1-5 на чл. 5, ал. 1 от действащия закон, тъй като те са отпаднали от допустимите изключения от обхвата на директивата. Директивата предвижда запазване на размера на гарантираната сума - 100 000 евро, като добавя по-висока защита за определена категория влогове, свързани с важни социални събития от живота на човека – продажба на имоти за жилищни нужди, развод, пенсиониране и др. В тази връзка се предвижда праг на гаранцията за тези видове влогове до 250 000 лв. и максимален срок на защита 3 месеца.

Във връзка с финансирането на Фонда за гарантиране на влоговете в банките законопроектът предвижда отпадане на встъпителните вноски на банките. Основните източници за набиране на средства са премийните вноски – годишни и извънредни, доходите от инвестиции и средствата от разпределение на осребреното имущество на банка в несъстоятелност. Тези средства ще бъдат използвани преди всичко за изплащане на гарантираните влогове при настъпване на гаранционно събитие. Предвижда се и съкратен срок за изплащане - 7 работни дни, който се въвежда с влизането в сила на закона, с което правата на вложителите ще бъдат гарантирани в максимална степен. Директива 2014/49/ЕС предвижда този съкратен срок да се прилага от 1 януари 2024 г., като България няма да се възползва от преходния период.

Директивата предвижда средствата на схемите за гарантираните влогове да се инвестират „нискорисково и достатъчно диверсифицирано“. Във връзка с това в законопроекта е предвидено разширяване на обхвата на инструментите, в които могат да се инвестират средствата на Фонда при спазване на изискванията за ликвидност и минимален риск.

С оглед на по-широките функции и отговорности на Фонда в законопроекта са включени текстове, насочени към подобряване на обмена на информация с банките и с другите участници в системата за финансова стабилност.

Вложителите вече ще бъдат по-добре информирани по въпроса дали депозитите им са гарантирани и как функционира системата за гарантиране на влоговете. 

 

Източник: НС - Законодателство