Вие сте тук

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Какви данъчни облекчения ползват физическите лица при деклариране на доходите си за 2015 г.

Ако ви предстои да подадете годишната си данъчна декларация за облагане на доходите ви за 2015 г. и още не сте се запознали с данъчните облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, по-долу са обобщени възможностите да намалите сумата на дължимите данъци.  

От НАП припомнят също така, че ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да довнесат цялата сума в срок до 3 май 2016 г. 

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани следните данъчни облекчения:

 • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Според разпоредбите на чл.18 сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 (общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в ЗДФЛ данъчни облекчения) за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

 • Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение се ползва както при подаването на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, така и при определянето на месечната данъчна основа за целите на авансовото удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения (чл. 42, ал. 3, т. 2 от ЗДДФЛ) и при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение на работника или служителя (чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). Размерът на данъчното облекчение е до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10 % от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”. Още информация вижте тук: Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане според ЗДДФЛ

 • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение е регламентирано в чл.20 от ЗДДФЛ, според който сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а ( Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата) от Кодекса за социално осигуряване. 

 • Данъчно облекчение за дарения

Възможността за намаляване на дължимите данъци при направено дарение е регламентирана в чл.22 от ЗДДФЛ. С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или на Центъра „Фонд за лечение на деца”. 

До 5 % от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на:

 • здравни или лечебни заведения;
 • на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
 • специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • комуни за лечение на наркозависими;
 • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

С 5% може да бъде намален данъка и при дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания. Данъчното облекчение може да се ползва и за дарения в полза на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми източници".

С до 15% може да бъде намалена данъчната основа и при дарени суми за култура, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата. Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи. 

 • Данъчно облекчение за млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Регламентирано е в чл. 22а от ЗДДФЛ. Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

За да се ползва данъчното облекчение, едновременно трябва да са налице следните условия:

 • договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
 • данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2015 г.

Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е данъчно задълженото лице да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година. 

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. 

 • Данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: 

 • с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; 
 • с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; 
 • с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. 

Данъчното облекчение може да се ползва по два начина - с подаването на годишната данъчна декларация или чрез работодателя по основното трудово правоотношение. В първия случай заедно с годишната данъчна декларация до 3 май 2016 г. (първият официален работен ден след законово регламентирания срок до 30 април) трябва да бъде подадена и съответната декларация за ползването на данъчно облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010). Важно е да се знае, че данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Образец на декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в може да бъде изтеглен от тук:

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

 • Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Според текста на чл.22г, ал.2 данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:

 1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. детето не е навършило пълнолетие;
 3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

За да бъде ползвано това облекчение, отново трябва да е изпълнено изискването за представяне на декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за деца с увреждания за конкретната данъчна година. Към формуляра на декларацията по чл.22г се прилага и валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

Поредност за ползване на данъчните облекчения 

Поредността за ползване на данъчните облекчения е регламенитрана в разпоредбите на чл. 21, според който:

Данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 20, 22в и 22г се ползват в следната последователност:

 1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36;
 2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1.

Източник: ЗДДФЛ