Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец декември 2014 г.

Закон за ДДС

 • 14.12.2014 г. (следващ работен ден: 15.12.2014 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.
 • 14.12.2014 г. (следващ работен ден: 15.12.2014 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец ноември 2014 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, отнасящи се за месец декември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец ноември 2014 г .
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец ноември 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 ноември 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПОза избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец ноември 2014 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец ноември 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец ноември 2014 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец ноември са направени само частични плащания.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.12.2014 г.  - Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.
 • 31.12.2014 г.  - Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения, когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от датата на последното плащане.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.12.2014 г.  - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.12.2014 г.  - Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.12.2014 г. - Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 31.12.2014 г.  - Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
 • 31.12.2014 г.  - Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени след 25 ноември 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец ноември 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2014 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати), начислени или изплатени през месец ноември 2014 г., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2014 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 31.12.2014 г. - Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през следващата година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.12.2014 г. (следващ работен ден: 15.12.2014 г.) - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за ноември 2014 г.
 • 14.12.2014 г. (следващ работен ден: 15.12.2014 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2014 г.
 • 20.12.2014 г. (следващ работен ден: 22.12.2014 г.) - Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.12.2014 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември.
 • 15.12.2014 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.12.2014 г. - Подаване на декларация образец №3 с данните за месец ноември 2014 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец октомври 2014 г., които са начислени или изплатени след 25 ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди октомври 2014 г., които са начислени или изплатени през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец ноември 2014 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 с данните за месец ноември 2014 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец ноември 2014 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец ноември 2014 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2014 г.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 октомври 2014 г. и месец ноември 2014 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2014 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2014 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
 • 25.12.2014 г. (следващ работен ден: 29.12.2014 г.) - Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец ноември 2014 г.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.12.2014 г. - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

Източник: НАП