Вие сте тук

Проект за промени в ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

На 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Необходимостта от промени в нормативния акт е породена от задължението на страната ни до края на 2015 г. да приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на европейската Директива 2014/107/ЕС. С добавянето на текстове в ДОПК, регулиращи осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация, се прилага и подписаното между България и САЩ на 5 декември 2014 г. в София Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

В мотивите към предложения от Министерство на финансите законопроект е конкретизирано понятието "автоматичен обменна финансова информация" - това е специфична форма на контрол, изразяваща се в системното предоставяне на участваща юрисдикция на финансова информация в областта на данъчното облагане, относно местни лица за данъчни цели, без отправено искане, на предварително определени интервали от време. Уточнено е също така, че съгласно проекта основните субекти, които са задължени да събират и предоставят на компетентния орган информация, подлежаща на автоматичен обмен, по трите международни акта - Директива 2014/107/ЕС, Споразумение FATCA и Стандарт CRS, са предоставящите информация финансови институции. Сметките, за които се предоставя информация, попадащи в обхвата на международните нормативни актове, са определени така, че да се ограничат възможностите за укриване на информация чрез прехвърляне на активи към финансови институции или чрез инвестиране във финансови продукти, които попадат извън обхвата на регулация. 

Конкретните предложения за промени в ДОПК са свързани със създаването на нов раздел ІІІа „Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане“ в дял втори, глава 16 от кодекса, с който се регламентира цялостната процедура за събиране на информацията от българските финансови институции и предоставянето ѝ на НАП, в качеството на компетентен орган и съответно препращането ѝ от страна на НАП към компетентния орган в държава - членка на ЕС и/или на съответния орган на държавата, страна по Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация. 

В мотивите на вносителите са изброени редица изменения, които се предвижда да бъдат направени в следните основни групи:

*
  1. общи разпоредби – регламентират се обхватът на информацията, която следва да бъде обменяна; основните задължения на финансовите институции за предоставяне на информацията; задължения за изпълнителния директор на НАП да обменя информацията с участващите юрисдикции; срокове и начини за предоставяне на информацията.
  2. процедури за комплексна проверка – регламентират се процедурите, които финансовите институции следва да извършат, за да идентифицират своите клиенти и да определят дали за тях трябва да се предоставя информация.
  3. разпоредби за събиране на информацията – регламентирани са основните реквизити и елементи на информацията, която финансовите институции следва да събират, за да може да осъществят най-правилно процедурите за комплексна проверка.
  4. разпоредби за поверителност на информацията и защита на личните данни – регламентират се процедурата за използване на информацията и защитата на лични данни на база изискванията и препоръките на ЕС, особено по отношение на автоматичния обмен на информация с трети страни, извън ЕС във връзка с принципите и правата, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни.
  5. правила за ефективно прилагане – регламентират се специални правила, които да гарантират ефективно прилагане на всеки един от международните нормативни актове, в това число и забрана за предоставящите информация финансови институции да сключват сделки и/или да прилагат практики, целящи да заобиколят извършването на комплексна проверка и предоставянето на информация.
  6. допълнителна разпоредба - в допълнителните разпоредби се създава нов § 1а, в който се съдържат 60 определения на основните понятия, използвани в законопроекта. Дефинициите са ключови и чрез тях се определя обхватът на закона, засегнатите финансови институции и лица, дефинира се понятието финансова сметка и различните видове финансови сметки.
  7. административно-наказателни разпоредби – създава се нов член 278в, с който се предвиждат нови състави на административни нарушения, за които се носи административно-наказателна отговорност. Субекти на отговорността са предоставящите информация финансови институции, както и титулярите на сметки.    
  8. преходни и заключителни разпоредби - в преходните и заключителни разпоредби са предвидени промени в други нормативни актове: Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането и Закона за пазарите на финансови инструменти, за да може автоматичният обмен на информация да бъде осъществен по отношение разкриването на банкова, застрахователна и професионална тайна с цел автоматичният обмен на информация да бъде ефективно осъществяван. 
*Текстът е цитиран дословно.

Проектът е достъпен за обществено обсъждане до 1 септември. Пълният текст на предложения Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуалн кодекс и мотивите към него могат да бъдат разгледани в интернет страницата на МФ, както и в прикачените по-долу файлове.

Източник: Министерство на финансите