Промени

Вие сте тук

Промени в Наредба № 5

В бр. 12/08.02.2019 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в Наредба № 5 от 2002 г, регламентираща данните, които се съдържат в уведомлението за сключените, променени и прекратени...

ДДС, акциз и покупна цена в касовия бон за закупени течни горива

Промените в Наредба № Н-18, с които търговците на течни горива се задължават да отразяват във фискалния бон освен крайната цена за потребителя и информация за размера на ДДС, акциза,...

Промени в Наредба № Н-8

В бр.9 на Държавен вестник от 29.01.2019 г. са обнародвани изменения и допъления в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от...

правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

След обнародването в ДВ на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече може да започне обявяването на действителните собственици на фирмите, предвидено в...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

В бр.3 на Държавен вестник от 8 януари 2019 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Част от тях са свързани с въведените в ЗДДС...

Промените в ЗКПО са обнародвани в ДВ

Пакетът от промени в данъчното законодателство, повторно приет на 22 ноември 2018 г. след президентското вето върху някои от текстовете в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане...

Промени във Валутния закон са обнародвани в ДВ

Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, с който контролът върху дейността на лицата, опериращи с сблагородни метали и скъпоценни камъни, се прехвърля към Министерство на...

Промени в наредбата, регламентираща реда за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър

Промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са обнародвани в бр.88 на Държавен вестник....

Закон за изменение на Търговския закон

Промените в Търговския закон, с които акциите на приносител се премахват и постепенно ще бъдат заменени с поименни акции, са обнародвани в ДЪржавен вестник, бр. 88 от 23.10.2018 г. Проектът...

Обнародвани са промените в Наредба № Н-18

В бр.80 на Държавен вестник са обнародвани промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Проектът за изменения...

Промени в наредбата за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори по чл. 114а от КТ

В бр.74 на Държавен вестник са обнародвани промени в На­редба № РД 07-8 от 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от...

Изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС

В бр.60 на Държавен вестник от 20.07.2018 г. са обнародвани промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.  Някои от новите регламенти са свързани с:...

Промени в Кодекса на труда - ДВ

Обнародвани в Държавен вестник са промени в Кодекса на труда, с които се регламентира вписването в специален регистър към съответния окръжен съд на синдикални и работодателски организации....

Обнародвани са промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските - ДВ, бр.58 от 13.07.2018 г

Промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентират редът и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС

Промени в Правилника за прилагене на ЗДДС са обнародвани в бр.58 на Държавен вестник от 13.07.2018 г. Финансовото министерство предложи проекта за изменение в подзаконовия нормативен акт за...

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - ДВ

В бр. 57 от 10.07.2018 г. на Държавен вестник са публикувани промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Пълният текст на документа, който...

Промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Изменения и допълнения в текста на Закона за регистър БУЛСТАТ, с които се регламентира изискването за регистрация в регистър БУЛСТАТ на чуждестранните физически и юридически лица, които са...

Гласувани са промените в КСО за улесняване мобилността на работниците в ЕС

Депутатите гласуваха на второ четене изменения в Кодекса за социално осигуряване, с които българското законодателство се синхронизира с текстовете на европейска директива. С промените се...

еднодневните трудови договори са гласувани на първо четене

Проект за промени в Кодекса на труда, с който се регламентира възможност за сключване на еднодневни трудови договори по чл.114а както за 8-часова, така и за 4-часова продължителност на...

Промени в Наредба № Н-8 са обнародвани в Държавен вестник

В бр.7 на Държавен вестник са обнародвани промени в  Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за...

Промени в Кодекса на труда са обнародвани в ДВ

Промените в Кодекса на труда, регламентиращи мерки срещу неизплащането на дължими трудови възнаграждения и обезщетения от страна на некоректни работодатели, са обнародвани в Държавен...

Обнародвани са промените в ЗДДС

В бр. 97 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от депутатите в НС на 22 ноември 2017 г. Пълният текст на...

Закона за електронния документ и електронния подпис

В Държавен вестник, бр. 85 от дата 24.10.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. Пълният текст на нормативния акт е...

Нови регламенти относно дейността на пенсионноосигурителните дружества - ДВ,

Изменения в нормативната уредба, регламентираща дейността на пенсионноосигурителните дружества, са публикувани в бр. 92 на ДЪржавен вестник. На 17.11.2017 г. е обнародван Закон за изменение...

Страници