Промени

Вие сте тук

Промените в Закона за ДДС относно търговията с течни горива са приети на второ четене

Търговците на течни горива задължително ще  предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната...

Промените в закона за офшорните компании са приети на второ четене

На второ четене са пирети промените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните...

Допълненията в Наредба № Н-8

С обнародваната в брой 38 на Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 се регламентира срокът, в който пенсионноосигурителните дружества подават в НАП декларация образец № 3 с...

Закона за местните данъци и такси

Гласуваните в началото на април промени в ЗМДТ, с които се въвежда облагането на таксиметровите превози на пътници с данък между 300 и 1000 лв. са обнародвани в бр. 32 на Държавен вестник...

Управляващите приеха окончателно облагането на таксиметровите превози на пътници с данък между 300 и 1000 лв. Промените в Закона за местните данъци и такси, гласувани вчера на второ четене...

Правилника за прилагане на ЗДДС

Промените в обнародвания в бр.8 на Държавен вестник Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност са във връзка с измененията...

Промени в Кодекса на труда

Промените в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник, бр. 8 от 29. 01. 2016 г., регламентират критериите за признаване на представителна организация на национално равнище....

изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

С промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, които са обнародвани в бр.8 на Държавен вестник от 29.01.2016 г. регистърът става изцяло електронен от 1 май 2016 г.  Всяко лице, което е...

Промените в Националните стандарти за финансови отчети за МСП

В третия за 2016 г. брой на Държавен вестник е публикувано постановлението за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия....

промени в Наредба № Н-8

В ДВ, бр. 2 от 08. 01. 2015 г. са обнародвани промени в Наредба № Н-8, в сила от 01. 01. 2016 г. Измененията са във връзка със синхронизирането на нормативния документ с новостите в...

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Измененията в текстовете на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в Държавен вестник, бр.2 от 08.01.2016 г. са свързани най-вече с влизащите в...

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е приет от НС на 20 ноември 2015 г. Обнародван е в Държавен вестник, брой 94 от 4.12.2015 г. и влиза в сила от...

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

В бр.92 на Държавен вестник от 27 ноември 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Законът беше приет от Народното събрание на 12...

На второ четене отпаднаха редица спорни предложения за промени в ЗКПО

Днес парламентът гласува на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се правят изменения и в редица други данъчни закони.Депутатите окончателно се...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са приети и на второ четенекс са приети и на второ четене

Днес управляващите одобриха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като част от приетите текстове регламентират осъществяването на административно...

Закона за акцизите и данъчните складове

След като днес депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за акцизите и данъчните складове, от следващата година цените на най-евтините цигари ще се повишат с 30 стотинки, а...

Наредба № Н-18 относно осъществяването на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП

В днешния брой на Държавен вестник (брой 83 от дата 27.10.2015 г.) е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в...

Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Окончателният текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от НС на 25 ноември 2015 г., е обнародван в Държавен вестник, брой 95 от 8.12....

Кодекса за социално осигуряване - ДВ, брой 61 от 11.08.2015 г.

В Държавен вестник е обнародван приетият в края на юли Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.  Обобщеният законопроект за изменение на КСО беше внесен в НС на 8...

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

С приетите от правителството промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа се съгласуват текстовете на нормативния акт с измененията в Наредба № Н-18 от...

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 54 на Държавен вестник от дата 17 юли 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.  Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:...

Кодекса на труда

В бр. 54 от 17.07.2015 г. на ДВ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се регламентират редица промени в трудовото законодателство - сключването на нов...

Кодекса на труда са приети окончателно

Промените в Кодекса на труда са приети окончателно и на второ четене.  Нови правила за ползване на отложения от предходната година отпуск предвиждат приетите вчера изменения и допълнения в...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Обнародвани днешния брой на Държавен вестник са изменения и допълнения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства....

Страници